Vitajte na oficiálnych stránkach CYIL, ročník II, 2011

Druhý ročník Czech Yearbook of International Law® [Česká ročenka medzinárodného práva] je zameraný na otázky (a treba povedať, že sú to otázky v akademickej sfére veľmi kontroverzné), ktoré sa zaoberajú posunom v klasickom vnímaní problematiky ochrany investícií smerom od pohľadu investorov k postojom jednotlivých štátov, ktoré čelia rastúcemu počtu žalôb podávaných investormi. Druhý ročník si dal za cieľ načrtnúť posun v tejto paradigme, ktorá v konečnom dôsledku spočíva v procese hľadania novej rovnováhy v systéme ochrany investícií. Tento posun možno vidieť v rastúcom počte protinárokov (vzájomných návrhov) podávaných hostiteľskými štátmi proti investorom v priebehu investičného konania. To platí aj pre zavádzanie nových štandardov oceňovania investícií vo svetle dobrej viery investora v čase vzniku investície aj voľby absolútneho prostriedku ochrany záujmov hostiteľského štátu proti nárokom investora v podobe ukončenia existujúcej dohody o ochrane investícií. Tieto témy predstavujú len zlomok celej mozaiky otázok, ktorým je venovaný druhý ročník CYIL, širšej odbornej verejnosti plne predstavený začiatkom roka 2011.
 
most popular
Aplikácia doložky najvyšších výhod na ustanovenie upravujúce právomoc (príslušnosť) vo svetle rozhodcovského nálezu vo veci Austrian Airlines v. Slovensko
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
Tento článok sa zaoberá aplikáciou doložiek najvyšších výhod na ustanovenie upravujúce riešenie sporov v dohodách o ochrane investícií. Judikatúra zaoberajúca sa touto otázkou
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Aktuality, minulé & súčasné prezentácie CYIL/CYArb
page 351 - 367
read more
top 20 keywords