Vítejte na oficiálních stránkách CYIL, ročník II, 2011

Druhý ročník Czech Yearbook of International Law® [Česká ročenka mezinárodního práva] je zaměřen na otázky (a nutno říci otázky v akademické sféře velmi kontroverzní), jež se zabývají posunem v klasickém vnímání problematiky ochrany investic směrem od nazírání investorů k postojům jednotlivých států, které čelí rostoucímu počtu investory podávaných žalob. Druhý ročník si vytkl za cíl nastínit posun v tomto paradigmatu, který v konečném důsledku spočívá v procesu hledání nové rovnováhy v systému ochrany investic. Tento posun lze spatřovat v rostoucím počtu protinároků (vzájemných návrhů) podávaných hostitelskými státy proti investorům v průběhu investičního řízení. To platí též pro zavádění nových standardů oceňování investic ve světle dobré víry investora v době vzniku investice i ve volbě absolutního prostředku ochrany zájmů hostitelského státu proti nárokům investora v podobě ukončení stávající dohody o ochraně investic. Tato témata představují pouze zlomek celé mozaiky otázek, jimž je věnován druhý ročník CYIL, který byl plně představen širší odborné veřejnosti na začátku roku 2011.
 
most popular
Aplikace doložky nejvyšších výhod na ustanovení o soudní příslušnosti ve světle rozhodčího nálezu ve věci Austrian Airlines v. Slovensko
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
Tento příspěvek zkoumá otázku, zda je přípustné, aby se investoři, kteří uplatňují své nároky z porušení závazků vyplývajících z dohody o ochraně a podpoře investic ze strany
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Aktuality, minulé & současné prezentace CYIL/CYArb
page 351 - 367
read more
top 20 keywords