Добре дошли на официалната интернет страница на Чешкия годишник по международно право (CYIL), том II. 2011 г.

Вторият том на Чешкия годишник по международно право (CYIL) акцентира върху въпроси (безспорно противоречиви според академичната общност), отнасящи се до промяната на класическото схващане за инвестиционна защита чрез изместване на фокуса от инвеститорите към съответните държави, сблъскващи се с все по-голям брой предявени искове от страна на инвеститори. Целта на темата втория том е да бъде очертана промяната в тази парадигма, изразяваща се по същество в процес на търсене на нов баланс в системата за инвестиционна защита. За подобна промяна свидетелства покачващият се брой насрещни искове, заведени от приемащи държави в хода на съдебни процеси срещу инвеститори. Това се отнася и за въвеждането на нови стандарти за оценка на инвестициите относно добросъвестността на инвеститора при осъществяване на инвестицията или чрез избора на безусловни средства за защита на интересите на дадена приемаща държава срещу искове от инвеститори при прекратяване на съществуващите договорни инструменти за защита на инвестиции. Тези теми представляват само малка част от въпросите, на които е посветен вторият том на Чешкия годишник по международно право (CYIL) и които бяха обстойно представени на широката професионална аудитория в началото на 2011 г.
 
most popular
Прилагане на клаузата за най-облагодетелствана нация към разпоредбите относно компетентността в светлината на арбитражното решение по казуса Австрийските авиолинии срещу Словакия
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
В статията се разглежда въпросът за прилагането на клаузата за най-облагодетелствана нация към
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Актуални събития, предходни и настоящи презентации на Чешкия годишник по международно право (CYIL) / Чешкия годишник по арбитражно производство (CYArb)
page 351 - 367
read more
top 20 keywords